Polityka cookies

Jak większość firm, spółki z grupy GlaxoSmithKline wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby pozyskiwać informacje pozwalające między innymi na usprawnienie korzystania ze stron internetowych i Serwisów. Niniejsza polityka wyjaśnia czym są pliki cookies oraz w jakim celu wykorzystujemy je na naszych stronach internetowych.

Pliki cookies to niewielkie pliki złożone z ciągu liter i znaków, które są umieszczane w Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym przez serwery stron internetowych. Podmiotami zamieszczającymi pliki cookies na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym są GSK Commercial Sp. z o.o., GSK Services Sp. z o.o., GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o., GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. („GSK”). Pliki cookies pozwalają właścicielowi witryny, którą odwiedzasz, odróżnić Ciebie od innych użytkowników strony. Pliki cookies nie mogą być wykorzystane przez GSK do uruchomienia jakiegokolwiek kodu na Twoim komputerze, a co za tym idzie, nie mogą służyć do uruchomienia na nim wirusów i innego złośliwego oprogramowania. Nie mogą również posłużyć do przeglądania zawartości Twojego komputera.

GSK wykorzystuje dane zbierane i generowane przez pliki cookies w następujących celach:

umożliwienia Ci dostępu do niektórych części Serwisu, na przykład zabezpieczonych systemem logowania; zwiększenia wydajności i optymalizacji Serwisu: poprzez odczytywanie informacji na temat tego, w jaki sposób użytkownicy poruszają się po stronie internetowej (jakie strony odwiedzają najczęściej i czy otrzymują komunikaty o błędach), co pomaga ją usprawniać; zwiększenia funkcjonalności strony: poprzez zapamiętywanie wybranych przez Ciebie opcji i ustawień, takich jak na przykład wybrany język strony lub region, w którym się znajdujesz, wpisaną nazwę użytkownika itp.; dostarczania Ci spersonalizowanych treści reklamowych, informacyjnych i edukacyjnych: poprzez dostosowanie zawartości strony internetowej do Twoich potrzeb, prezentowanie na stronie internetowej potencjalnie interesujących Cię treści reklamowych oraz przesyłanie Ci materiałów reklamowych i informacyjnych na Twój adres e-mail (jeżeli wyraziłeś na to zgodę).

Pliki cookies mogą być również wykorzystywane w wyżej wymienionych celach przez partnerów GSK.

GSK nie udostępnia na swoich Serwisach powierzchni reklamowej podmiotom trzecim, lecz nie ma kontroli nad reklamodawcami, którym dostawcy usług internetowych umożliwili umieszczanie reklam w trakcie przeglądania przez Ciebie internetu.

GSK ma obowiązek uzyskania Twojej zgody na używanie wszystkich rodzajów plików cookies, z wyjątkiem plików cookies niezbędnych do umożliwienia Ci korzystania ze strony internetowej (np. niezbędnych do zalogowania na stronie). Zgodę tą możesz wyrazić, włączając obsługę plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej.

Możesz ustawić opcje Twojej przeglądarki internetowej tak, by każdorazowo informowała Ciebie o nowych plikach cookies w celu podjęcia decyzji co do ich instalacji. Możesz również sprzeciwić się wykorzystywaniu plików cookies, wyłączając ich obsługę lub ograniczając ich działanie w Twojej przeglądarce internetowej. Pamiętaj jednak, że całkowite wyłączenie obsługi plików cookies może spowodować obniżenie funkcjonalności Serwisu, na przykład, możesz nie mieć dostępu do wszystkich obszarów Serwisu bądź nie otrzymywać spersonalizowanych informacji podczas ich przeglądania.

Aby dowiedzieć się więcej o zarządzaniu plikami cookies, w tym jak dostosować lub zmieniać ustawienia Twojej przeglądarki w celu zablokowania plików cookies lub informowania o ich wysyłaniu, skorzystaj z funkcji Pomoc w Twojej przeglądarce lub odwiedź stronę http://wszystkoociasteczkach.pl/, na której znajdziesz informacje na temat zarządzania plikami cookies w najpopularniejszych przeglądarkach.

PL/PR/0013/15(1)

Regulamin

I. Postanowienia wstępne i definicje.

§ 1. Niniejszy regulamin ["Regulamin"] określa warunki korzystania z serwisu internetowego www.wyprzedzmeningokoki.pl ["Serwis"].

§ 2. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu, w tym również z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przedstawione na niniejszej stronie internetowej warunki, bez prawa zgłaszania jakichkolwiek zastrzeżeń co do ich treści. Jeśli nie akceptują Państwo poniższych warunków, nie jesteście Państwo uprawnieni do korzystania z Serwisu ani usług świadczonych drogą elektroniczną. Prosimy więc o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami.

§ 3. Właścicielem niniejszego Serwisu, usługodawcą oraz podmiotem, którego dotyczą zamieszczone informacje jest GSK Commercial Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rzymowskiego 53, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000226852, o adresie elektronicznym www.gsk.com.pl, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 39.538.000,00 PLN, w całości wpłaconego, oraz numery NIP: 526283329 oraz REGON: 140034737 [„Właściciel” lub "GSK"].

§ 4. Podmiotami, których mogą dotyczyć informacje zamieszone w Serwisie są także GSK Services Sp. z o.o., GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. oraz GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.

§ 5. Właściciel Serwisu jest sygnatariuszem Kodeksu Dobrych Praktyk Przemysłu Farmaceutycznego, dostępnego pod adresem http://www.infarma.pl/etyka/kodeks-dobrych-praktyk/, a także Kodeksu Przejrzystości dostępnego pod adresem http://www.kodeksprzejrzystosci.pl. Oba kodeksy zostały opracowane przez Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA.

§ 6. "Użytkownik" to usługobiorca będący pełnoletnią osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.

II. Ogólne zasady korzystania z Serwisu.

§ 1. Usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Właściciela na rzecz Użytkowników jest możliwość korzystania z Serwisu ["Usługa"]. Usługami dla Użytkowników jest możliwość zapoznania się z treściami o charakterze informacyjnym (teksty, zdjęcia itp.) lub promocyjnym.

§ 2. Regulamin obowiązuje przez czas niezbędny do korzystania z Serwisu. Czas świadczenia Usług nie jest z góry ograniczony, jak również nie jesteście Państwo zobowiązani do korzystania z Usług przez określony, minimalny czas.

§ 3. Akceptacja regulaminu przez Użytkownika oznacza wyrażenie zgody na korzystanie z Serwisu (dostarczenia treści cyfrowych) przed upływem terminu przewidzianego dla odstąpienia od umowy, co skutkuje utratą przez Użytkownika prawa do odstąpienia od niniejszej umowy (Regulaminu).

§ 4. W dowolnym momencie możecie Państwo zrezygnować z korzystania z Usług.

§ 5. Usługi świadczone są przez Właściciela nieodpłatnie, a jedynym kosztem jaki ponosicie Państwo w związku z korzystaniem z Usług, jest koszt połączenia z serwerem, gdzie umieszczono Serwis, którego wielkość jest zależna od czasu trwania połączenia i taryfy stosowanej przez operatora sieci, z której Państwo korzystacie.

§ 6. W przypadku powzięcia przez Właściciela zamiaru zaprzestania świadczenia Usług i/lub likwidacji Serwisu, zostaniecie Państwa o tym poinformowani z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia poprzez odpowiedni komunikat w Serwisie.

III. Zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym

§ 1. Korzystając z Serwisu lub Usług zobowiązujecie się Państwo do podejmowania tylko i wyłącznie działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

§ 2. Właściciel jest uprawniony do usunięcia wszelkich treści (i innych materiałów), co do których powziął wiadomość, iż są bezprawne.

§ 3. Użytkownikowi zabrania się dostarczania materiałów o charakterze bezprawnym, a w szczególności:

zawierających treści wulgarne, nieprzyzwoite, profanujące, gorszące lub w inny sposób kontrowersyjne, włączając w to publikowanie informacji prywatnych; zawierających treści naruszające lub mogące naruszać dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich; zawierających treści mające postać groźby lub inwektywy, o wymowie zastraszającej, propagujące nienawiść; naruszających w jakikolwiek sposób prawa uzyskane przez osoby trzecie, włączając w to bez ograniczeń prawa do znaku towarowego, handlowego, firmowego i oznaczeń pochodzenia, naruszających prawa autorskie; zawierających treści stanowiące formę przestępstwa lub wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu, albo naruszające prawa prywatne, jak i zawierających treści promujące, zachęcające lub oferujące instrukcje dotyczące nielegalnej działalności (szczególnie hakerstwa, crackingu lub phreackingu); zawierających oprogramowanie, informacje lub inne materiały zawierające wirusy, "konie trojańskie", dane zawierające "pluskwy", bądź inne szkodliwe lub niszczące elementy; zawierających treści erotyczne, o naturze lubieżnej lub nieprzyzwoitej, jak również naruszających prawo.

IV. Informacje.

§ 1. Żadnej z informacji zamieszczonych w Serwisie lub oferowanych w ramach świadczonych Usług nie należy rozumieć jako sugestii iż:

możliwe jest uniknięcie porady lekarskiej lub zabiegu chirurgicznego; nawet osoba zdrowa przyjmująca lek poprawi swój stan zdrowia; nieprzyjmowanie leku może pogorszyć stan zdrowia danej osoby lub produkt leczniczy jest środkiem spożywczym, kosmetycznym lub innym artykułem konsumpcyjnym.

§ 2. Informacje zamieszczone na Serwisie nie stanowią oferty sprzedaży prezentowanych na niej produktów i na ich podstawie nie może dojść do kupna tych produktów przez Użytkownika.

§ 3. Informacje zawarte w Serwisie mogą dotykać kwestii chorób oraz sposobów leczenia. GSK nie daje gwarancji, że materiał ten jest odpowiedni oraz możliwy do zastosowania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - toteż osoby z zagranicy sięgające po takie informacje w niniejszym Serwisie robią to na własne ryzyko. Co więcej, żadna treść zawarta w Serwisie nie może być interpretowana jako opinia lub porada lekarska, w tym nie może być podstawą do podjęcia jakichkolwiek decyzji, czy działań. Poradę lub opinię co do stanu zdrowia może udzielić wyłącznie wykwalifikowany personel medyczny po zbadaniu pacjenta.

§ 4. W celu zapewnienia wyższej jakości Serwisu, może on zostać uaktualniony przez Właściciela.

V. Warunki techniczne.

§ 1. Celem korzystania z Serwisu, powinniście Państwo dysponować sprzętem komputerowym spełniającym następujące wymagania techniczne: komputer klasy IBM-PC, MAC lub inny komputer albo urządzenie mobilne (smartfon, tablet,) z internetową przeglądarką WWW obsługującą technologie Flash/Shockwave, cookies oraz JavaScript.

§ 2. Korzystanie przez Państwa z Usług, wskazanych w rozdziale I niniejszego regulaminu, wymaga spełniania przez Państwa następujących warunków technicznych, niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Właściciel:

dostęp do sieci Internet

§ 3. Koszty połączenia z Internetem obciążają Użytkownika, stosownie do umów zawartych przez Użytkownika z operatorem telekomunikacyjnym.

§ 4. Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem przez Państwa z Usług należy korzystanie z nich bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji Państwa przeglądarki

internetowej. Dotyczy to w szczególności mechanizmów rozszerzających możliwości przeglądarek o funkcje wykraczające poza standard HTML. W przypadku nieprawidłowej konfiguracji zabezpieczeń przeglądarki istnieje też możliwość przechwycenia danych przesyłanych z i do serwera WWW. Ponadto korzystanie z Usług świadczonych poprzez sieć WWW, wymaga udostępnienia podstawowych informacji o Państwa urządzeniu, takich jak: adres IP, domena, adres poprzednio odwiedzanej strony internetowej (strony z której połączyli się Państwo z danym Serwisem wybierając odpowiedni odsyłacz), używana przez Państwa przeglądarka oraz system operacyjny itp.

VI. Zobowiązania i odpowiedzialność Właściciela.

§ 1. Informacje i opinie zawarte w Serwisie zostały zebrane lub opracowane w dobrej wierze i na podstawie źródeł uważanych za wiarygodne.

§ 2. Właściciel Serwisu dostarcza niniejszy Serwis bez wad, jednakże nie daje gwarancji jego prawidłowego działania.

§ 3. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przesyłane dane, w sytuacji, gdy nie jest on inicjatorem transmisji, nie wybiera odbiorców danych oraz w przypadku, gdy nie usuwa lub nie modyfikuje danych będących przedmiotem transmisji.

§ 4. Właściciel podejmie wszelkie działania zmierzające do zapewnienia stałego dostępu do Serwisu oraz świadczonych Usług.

§ 5. Niniejszy Serwis może zawierać hiperłącza do innych stron internetowych, w tym stron internetowych innych spółek z grupy GSK. Właściciel nie zweryfikował treści stron internetowych, z którymi połączony jest niniejszy Serwis i nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość. Umożliwienie połączenia ze stroną niebędącą własnością ani Właściciela nie oznacza, że rekomenduje on taką stronę lub produkty czy też usługi, o których mowa na stronie prowadzonej przez osobę trzecią. Użytkownik serwisu powinien zapoznać się z regulaminami oraz politykami prywatności obowiązującymi na stronach internetowych, z którymi połączony jest niniejszy Serwis.

VII. Dane osobowe.

§ 1. Warunki przetwarzania danych osobowych Użytkowników są umieszczone w "Polityce Prywatności GSK Polska", która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

VIII. Postępowanie reklamacyjne.

§ 1. Wszelkie reklamacje składane w związku z korzystaniem przez Państwa z Serwisu oraz Usług, mogą być składane w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie www, której dotyczy niniejszy regulamin lub pisemnie na adres GSK Commercial Sp. z o.o. ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa z dopiskiem: „Reklamacja – Strona WWW”.

§ 2. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające odpowiedź na nią (np. adres e-mail lub adres pocztowy).

§ 3. W terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od otrzymania reklamacji zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona i zgłaszający ją zostanie pisemnie poinformowany o zajętym stanowisku. Jeżeli reklamacja została zgłoszona drogą elektroniczną, odpowiedź na nią może również zostać przesłana na adres elektroniczny zgłaszającego reklamację.

§ 4. W przypadku braku akceptacji przez zgłaszającego reklamację stanowiska z odpowiedzi, zgłaszający reklamację może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.

IX. Prawo właściwe.

§ 1. We wszystkich sprawach dotyczących korzystania z Serwisu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.).

§ 2. Osoby naruszające przepisy prawa oraz warunki korzystania z Serwisu, ponoszą pełną odpowiedzialność za takie działania.

§ 3. Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim działającym przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Zasady dostępu do tej procedury znajdują się pod adresem internetowym www.spsk.wiih.org.pl".

X. Ochrona prywatności.

§ 1. Właściciel przechowuje i przetwarza wszelkie przekazane przez Państwa informacje z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.

XI. Informacje o "cookies" i IP.

§ 1. Informacje o "cookies" są umieszczone w "Polityce korzystania z plików cookies", która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

§ 2. Dane sumaryczne zbierane są metodą analizy adresów internetowych IP. Adres IP jest liczbą przypisaną do urządzenia kontaktującego się z Serwisem. Urządzenia prezentujące Państwu serwis internetowy dokonują automatycznej identyfikacji Państwa urządzenia z wykorzystaniem adresu IP.

§ 3. Sieć Podmiotu prowadzącego na zlecenie Właściciela obsługę wybranych aspektów funkcjonowania Serwisu zapisuje adres IP w celach administracyjnych, zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa oraz w celu badania poziomu zainteresowania Serwisem. Zebrane w ten sposób dane nie będą gromadzone pod kątem weryfikacji, jaki Użytkownik odwiedził Serwis, chyba że udzieli on dobrowolnej i wyraźnej zgody na zbieranie takich informacji.

XII. Prawo własności intelektualnej.

§ 1. Treść stron internetowych chroniona jest prawem autorskim i nie może być modyfikowana, chyba że uprawniony podmiot (Właściciel lub podmiot trzeci) wyrazi na to pisemną zgodę. Zawartość Serwisu nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana. Jednakże Właściciel wyraża zgodę, aby wczytywali oraz przeglądali Państwo Serwis na swoich urządzeniach, a także kopiowali, ściągali i drukowali fragmenty tego Serwisu wyłącznie dla użytku osobistego, a nie w celu redystrybucji lub jakimkolwiek innym celu komercyjnym, chyba że Właściciel wyrazi na to pisemną zgodę. Informacje pochodzące z niniejszej strony powinny być cytowane zgodnie z wymogami polskiego prawa. Wszelkie działania naruszające prawa autorskie są zabronione.

§ 2. Przystępując do korzystania z Serwisu ponoszą Państwo całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku zachowania naruszającego prawa autorskie, prawa do znaku towarowego, projektu racjonalizatorskiego, wzoru zdobniczego, patentu lub jakichkolwiek dóbr osobistych i majątkowych osób trzecich.

§ 3. Nazwy produktów Właściciela, zamieszczone w Serwisie, są nazwami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi. Wszystkie użyte w niniejszym Serwisie inne znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych co do ich produktów lub usług. Użycie tych znaków lub nazw przez GSK nie stanowi ani ich wsparcia ani sponsoringu. GSK nie przyznaje sobie również do nich jakichkolwiek praw i oświadcza, że nie ma powiązań z nimi. Podlegają one ochronie zgodnie z właściwymi przepisami prawa i ich wykorzystywanie jest zabronione.

§ 4. Dostępu Państwa do Serwisu nie należy interpretować jako przyznania jakiejkolwiek licencji lub prawa własności intelektualnej (w tym patentu, prawa autorskiego, prawa ochronnego na znak towarowy) do treści występujących w Serwisie bez uprzedniej pisemnej zgody ich właściciela.

XIII. Postanowienia końcowe.

§ 1. W razie uznania przez prawomocny wyrok sądowy nieważności któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

§ 2. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Każda zmiana regulaminu zostanie zakomunikowana co najmniej na 14 dni przed wejściem w życie zmiany.

§ 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest przez cały okres istnienia Serwisu, a odtworzenie jego treści możliwe jest nieodpłatnie poprzez naciśnięcie ikony pod nazwą „Regulamin”. Forma regulaminu umożliwia jego pobranie, utrwalenie oraz wydrukowanie.

§ 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2017.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Polityka Prywatności

Ostatnia aktualizacja 25 maja 2018

Państwa zaufanie jest dla nas bardzo ważne.

Pragniemy poinformować o sposobie, w jaki spółka GlaxoSmithKline i należące do niej spółki („GSK”, „spółka”, „my”) gromadzą dane osobowe w trakcie Państwa kontaktu ze spółką, wykorzystują te dane oraz chronią ich bezpieczeństwo.

Niniejsza Polityka prywatności objaśnia:

 • jakie dane osobowe na Państwa temat zbieramy;
 • w jakim celu wykorzystujemy te dane osobowe;
 • na jakiej podstawie wykorzystujemy te dane osobowe;
 • jak długo Państwa dane osobowe będą przechowywane;
 • czy możemy udostępniać Państwa dane osobowe innym podmiotom, również zagranicznym;
 • w jaki sposób zapewniamy ochronę Państwa danych osobowych;
 • jakie prawa przysługują Państwu w związku z danymi osobowymi;
 • co można zrobić, jeśli nie chcą Państwo przekazywać nam swoich danych osobowych, a także
 • w jaki sposób wykorzystujemy pliki cookies i gdzie można znaleźć dalsze informacje.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt w sposób opisany w części „Kontakt” poniżej.

Jakie dane osobowe zbieramy na Państwa temat?

Kiedy kontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem naszej strony internetowej, zbieramy następujące dane osobowe:

 • informacje, które Państwo nam przekazują, takie jak:
  • imię i nazwisko oraz dane kontaktowe;
  • e-maile wysyłane do GSK;
  • formularz rejestracyjny, w przypadku gdy zapisują się Państwo na webcast; a także
  • Państwa odpowiedzi w ankietach.
 • informacje techniczne, pozyskiwane na przykład na podstawie plików cookie, w tym:
  • dane dotyczące Państwa aktywności, np. kiedy wypełnili Państwo formularz na stronie;
  • informacje na temat Państwa odwiedzin na naszej stronie internetowej, w tym dotyczące przeglądarki i systemu operacyjnego, z którego Państwo korzystają, czasu odwiedzin, przeglądanych stron, klikniętych adresów URL, Państwa adresów IP oraz stron odwiedzonych przed i po wizycie na naszej stronie;
  • piksele śledzące mediów społecznościowych, które umożliwiają platformom takim jak Facebook i Twitter interakcję z naszą stroną internetową i przekazywanie informacji o Państwa działaniach; a także
  • informacje o urządzeniu, w tym unikalnym identyfikatorze urządzenia, modelu sprzętu, systemu operacyjnego, jego wersji oraz informacje o sieci komórkowej.

Do danych osobowych, które zbieramy w trakcie monitorowania innych stron internetowych, mogą należeć Państwa powszechnie dostępne dane osobowe, znalezione na przykład podczas monitorowania rozmów na publicznych platformach, kiedy sprawdzamy, co ludzie mówią o nas lub ogólnie o przemyśle farmaceutycznym. Możemy łączyć posiadane przez nas informacje na Państwa temat uzyskane z różnych źródeł.

Do danych osobowych zbieranych w przypadku, gdy zgłaszają Państwo podejrzenie wystąpienia działania niepożądanego związanego z jednym z naszych produktów, należą takie informacja jak Państwa płeć, data urodzenia i stan zdrowia.

W jakim celu wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe możemy wykorzystywać w celu:

 • świadczenia usług na rzecz Państwa oraz przekazywania Państwu informacji, w tym:
  • organizacji wydarzeń internetowych, takich jak webcasty;
  • publikacji informacji prasowych;
  • rozpowszechniania ofert pracy;
  • publikacji wyników finansowych; a także
  • przesyłania porad, wskazówek oraz korespondencji marketingowej związanej z naszymi produktami i usługami. Jeśli będzie to wymagane przepisami prawa, uzyskamy odpowiednie zgody dotyczące komunikacji marketingowej.
 • kontaktowania się z Państwem, w tym:
  • odpowiadania na kontakt z Państwa strony (np. w przypadku, gdy aplikowali Państwo na stanowisko w GSK);
  • przesyłania ważnych zawiadomień dotyczących m.in. zmian naszych warunków, zasad i polityki oraz alertów zabezpieczeń i komunikatów o charakterze administracyjnym.
 • prowadzenia naszej działalności, w tym:
  • odpowiadania na zgłaszane podejrzenia wystąpienia działania niepożądanego związanego z jednym z naszych produktów oraz monitorowania ich bezpieczeństwa;
  • zachowywania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami i wytycznymi;
  • zastosowania się do żądań lub wniosków ze strony krajowych i zagranicznych organów regulacyjnych lub rządowych, sądów i organów ścigania, a także
  • badania sprawy i podejmowania działań wobec użytkowników, którzy postępują w sposób niezgodny z prawem lub szkodliwy.
 • zarządzania naszą bieżącą działalnością, w tym:
  • na potrzeby wewnętrzne, takie jak audyt, analiza danych i badania, które pomagają nam dostarczać i ulepszać nasze platformy cyfrowe GSK, treści i usługi;
  • monitorowania i analizowania trendów, metod wykorzystywania naszych produktów i usług oraz związanych z nimi działań w celu ustalenia, jakie elementy naszych cyfrowych platform i usług cieszą się największym zainteresowaniem, a także w celu poprawy wyglądu i zawartości naszych platform;
  • udoskonalania naszych produktów, usług oraz sposobu komunikacji z Państwem; a także
  • przekazywania Państwu aktualnych danych kontaktowych.

Na jakiej podstawie wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych przewidują różne powody, ze względu na które spółka może gromadzić i wykorzystywać dane osobowe użytkownika.

Poniżej przedstawiamy podstawy, na jakich wykorzystujemy Państwa dane osobowe:

 • Uzasadnione cele związane z działalnością gospodarczą. Dzięki wykorzystaniu tych danych możemy usprawnić i spersonalizować komunikację z Państwem, a także zapewnić Państwu wydajne i skuteczne korzystanie z naszych produktów i usług. Wykorzystywanie Państwa danych osobowych pomaga nam również prowadzić i ulepszać naszą działalność, a także minimalizować wszelkie zakłócenia w świadczeniu oferowanych przez nas usług.
 • Wykonanie umowy, której są Państwo stroną. Przetwarzanie Państwa danych osobowych może okazać się niezbędne w celu wyświadczenia określonych usług lub dostarczenia produktów, którymi są Państwo zainteresowani.
 • Wywiązywanie się z ciążących na nas zobowiązaniach prawnych oraz reagowanie na pozostałe wnioski o informacje. Zależy nam na przestrzeganiu przepisów, regulacji i wytycznych oraz reagowaniu na pozostałe żądania lub wnioski dotyczące danych, o których mowa w niniejszym dokumencie. Mają one wpływ na sposób, w jaki prowadzimy działalność oraz pomagają nam zapewnić jak najwyższy poziom bezpieczeństwa oferowanych produktów i usług.
 • Udzielona przez Państwa zgoda. W niektórych sytuacjach możemy potrzebować Państwa zgody na wykorzystanie danych osobowych do realizacji poszczególnych celów wymienionych powyżej. Informacje dotyczące przysługujących Państwu praw w przypadku przetwarzania przez nas danych osobowych na podstawie udzielonej przez Państwa zgody przedstawiliśmy w części zatytułowanej „Prawa przysługujące w związku z danymi osobowymi”.

Jak długo Państwa dane osobowe będą przechowywane?

Państwa dane osobowe zawsze będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa oraz gdy będzie to konieczne w związku z postępowaniem sądowym lub prowadzonym dochodzeniem z udziałem GSK. W innych przypadkach Państwa dane osobowe będą przechowywane:

 • przez okres, w którym będą one konieczne do umożliwienia Państwu korzystania z określonych usług;
 • w przypadku, gdy przesłali nam Państwo zapytanie lub wniosek – przez okres, w którym będziemy potrzebować danych osobowych do udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie lub wniosek.

Czasami udostępniamy Państwa dane osobowe innym podmiotom, również zagranicznym;

Państwa dane osobowe możemy udostępniać:

 • firmom z grupy kapitałowej GSK; oraz
 • następującym zaufanym osobom trzecim:
  • naszym agentom i dostawcom, w tym dostawcom świadczącym nam usługi technologiczne, takie jak analiza danych, hosting i wsparcie techniczne;
  • naszym profesjonalnym doradcom, audytorom i partnerom biznesowym.
 • organom regulacyjnym, rządowym i organom ścigania; a także
 • innym podmiotom trzecim w związku z reorganizacją całości lub jakiejkolwiek części naszego przedsiębiorstwa.

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez firmę GSK, jej spółki powiązane, a także przez zaufanych niezależnych dostawców GSK działających w krajach innych niż Państwa kraj zamieszkania. Przepisy dotyczące ochrony danych w krajach, do których przekazywane są Państwa dane osobowe, mogą nie zapewniać równoważnej lub równie wysokiej ochrony danych osobowych, co przepisy obowiązujące w Państwa kraju zamieszkania.

W przypadku przekazywania Państwa danych osobowych poza granice kraju, GSK podejmuje odpowiednie działania mające na celu zapewnienie, że dane te pozostaną chronione i bezpieczne zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie prywatności i bezpieczeństwa danych. Środki te obejmują umowy o przekazaniu danych zawierające standardowe klauzule umowne o ochronie danych lub Wiążące Reguły Korporacyjne GSK. Szczegółowe informacje na temat umów o przekazywaniu danych można znaleźć tutaj, a na temat Wiążących Reguł Korporacyjnych GSK – tutaj.

Ochrona Państwa danych osobowych

W celu ochrony Państwa danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem GSK wykorzystuje szereg różnorodnych środków i technologii bezpieczeństwa zgodnych z obowiązującymi przepisami o ochronie prywatności i bezpieczeństwa danych. Na przykład w przypadku przekazania przez nas Państwa danych osobowych dostawcom zewnętrznym możemy zawrzeć pisemną umowę, zobowiązującą danego dostawcę do poufnego traktowania Państwa danych oraz do zastosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa zapewniających ochronę tych danych.

Przekazywanie nam informacji za pośrednictwem Internetu lub połączenia z siecią telefonii komórkowej może jednak okazać się niezupełnie bezpieczne; taki przekaz odbywa się na Państwa własne ryzyko.

Strony internetowe podmiotów trzecich

Od czasu do czasu możemy udostępniać hiperłącza do stron internetowych lub aplikacji mobilnych, które do nas nie należą lub które nie znajdują się pod naszą kontrolą. Niniejsza Polityka prywatności nie ma zastosowania do takich stron internetowych. Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z takich stron internetowych, zalecamy zapoznać się z regulaminami lub polityką prywatności obowiązującymi na danej stronie lub aplikacji mobilnej, z której Państwo korzystają, aby zrozumieć stosowane przez podmioty trzecie zasady dotyczące prywatności.

Prawa przysługujące w związku z danymi osobowymi

Na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych przysługują Państwu różne prawa związane z danymi osobowymi.

Mają Państwo prawo:

 • zażądać od spółki GSK dostępu do przechowywanych przez nią danych na Państwa temat;
 • żądać sprostowania i/lub usunięcia swoich danych osobowych;
 • żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych lub wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania;
 • cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (jeżeli GSK przetwarza je na podstawie udzielonej przez Państwa zgody);
 • żądać otrzymania danych osobowych podanych przez Państwa spółce GSK lub przekazania ich innej organizacji, w formie przeznaczonej do odczytu maszynowego; a także
 • złożyć skargę do lokalnego organu nadzorczego w przypadku naruszenia Państwa prawa do prywatności lub poniesienia szkody na skutek niezgodnego z prawem przetwarzania Państwa danych osobowych.

W celu skorzystania z przysługujących Państwu praw prosimy o kontakt, w sposób opisany w części „Kontakt” poniżej.

A co, jeśli nie chcą Państwo przekazywać nam swoich danych osobowych?

W przypadku podjęcia przez Państwa decyzji co do zaprzestania udostępniania nam swoich danych osobowych mogą Państwo zawsze odstąpić od udostępniania nam swoich danych osobowych.

Państwa sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych lub wycofanie udzielonej wcześniej zgody na ich przetwarzanie będziemy respektować stosownie do spoczywających na nas obowiązków prawnych. Może to oznaczać, że nie będziemy w stanie wykonać czynności niezbędnych do osiągnięcia celów przetwarzania danych opisanych powyżej w sekcji „W jakim celu wykorzystujemy Państwa dane osobowe?” lub że nie będą Państwo mogli skorzystać z oferowanych przez nas usług lub produktów.

Pliki cookie i inne technologie

Niniejsza strona wykorzystuje technologię zwaną „cookies” (ciasteczka), dzięki której może rozpoznawać użytkowników oraz reagować na ich wizytę na stronie w sposób zindywidualizowany. Mogą Państwo zezwolić lub nie zgodzić się na wykorzystywanie plików cookie.

Jeśli nie wyrażą Państwo zgody na wykorzystywanie plików cookie, nie wszystkie elementy naszej strony mogą działać zgodnie z zamierzeniem, co może mieć wpływ na komfort korzystania z niej. W celu uzyskania dodatkowych informacji o sposobie, w jaki wykorzystujemy pliki cookie, prosimy o zaznajomienie się z naszą Polityką dotyczącą plików cookie.

Kontakt

W przypadku pytań lub żądań dotyczących niniejszej Polityki prywatności bądź chęci skorzystania ze swoich praw prosimy o kontakt ze spółką GSK w Państwa kraju, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej.

Wielka Brytania:
Kontakt telefoniczny z GSK w Wielkiej Brytanii: 0808-234-6680.
Stany Zjednoczone:
Kontakt telefoniczny z GSK w Stanach Zjednoczonych: 1-866-475-3844.
Pozostałe części świata:
Dane kontaktowe dotyczące poszczególnych krajów znajdują się w naszym globalnym katalogu kontaktów.

Administratorzy danych

Administratorem Państwa danych jest spółka GlaxoSmithKline Services Unlimited oraz jej spółka powiązana zależnie od kraju, w którym funkcjonuje niniejsza strona internetowa.
Administratorem danych osobowych w Polsce jest GSK Commercial Sp. z o.o., ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000226852, NIP 526-283-32-29. Kapitał zakładowy: 39 538 000, 00 PLN

Skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych GSK - PL.CPA@gsk.com

Lista spółek powiązanych GSK oraz dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w UE znajdują się tutaj.

PL/PR/0021/18b

Wyprzedzisz meningokoki? Rozwiąż TEST ×